صادرات چای میوه احمد

آیا برای چای میوه ای احمد صادرات به خارج از کشور داریم و اگر این چنین است تا کنون این چای را به کدام کشورها توانسته ایم بفرستیم و دلیل آن چیست؟

چای احمد یکی از برندهای مشهور این محصول در ایران است و حدود 10 سالی است که این برند جهانی در ایران شناخته شده است.

انواع مختلف چای احمد به کشورهای اروپایی و آفریقایی صادر شده است و در چند سال اخیر و با تولید چای میوه ای احمد این محصول به سبد صادرات برند احمد اضافه شده است.

چای میوه ای احمد را تاکنون توانسته ایم به کشورهای ترکیه و عراق و چندی از کشورهای آفریقایی ارسال کنیم و امید است در آینده این صادرات بیش تر شود.