عرضه اینترنتی چای میوه کیسه ای

یکی از عرضه های مهمی که در زمینه انواع چای میوه ای کیسه ای شکل گرفته است و باعث شده است میزان فروش آن را بیش تر کند، مراکز اینترنتی و فضای مجازی است
در ایران چون بیش از نیمی از افراد جامعه به اینترنت دسترسی دارند و متوسط زمان هر فردی که از اینترنت استفاده می کنند 3 ساعت در روز است باعث شده است تا یکی از برندهای چای میوه ای، که نوع کیسه ای آن است و به نسبت دیگر محصولات مشابه از فروش کم تری برخوردار است، فضای اینترنت را مورد تیر رس خود قرار دهد و با دائر نمودن مراکز عرضه اینترنتی فروش خود را بیش تر کنند و آن را بیشتر به مردم بشناسد.